انار و پاییز و یار

باران که میاید پاییز میشوم تا بگویم برگرد ،

سرخی تمام انارها به خاطر من و توست. 

همین روزها می نشینم و از تقویمی برایت حرف میزنم

که دوشنبه هایش را خط زده است.  

عادت نمی کنم به رفتنت،

هیچ لازم نیست بگویی کدام دوشنبه غریبه با باران شده ای؛ 

تو فقط برگرد و برایم یک پاییز با طعم انار بیاور 

و منی را که فقط به خاطر تو شاعر شده است.    

S.A.B 

/ 4 نظر / 53 بازدید

هیچ لازم نیست بگویی کدام دوشنبه غریبه با باران شده ای؛ تو فقط برگرد و برایم یک پاییز با طعم انار بیاور و منی را که فقط به خاطر تو شاعر شده است. عالی بود ......

بامدادخمار

هیچ لازم نیست بگویی کدام دوشنبه غریبه با باران شده ای؛ تو فقط برگرد و برایم یک پاییز با طعم انار بیاور و منی را که فقط به خاطر تو شاعر شده است. عالی بود ......

فرشته

خیلی قشنگ بود داداش

فرشته

خیلی قشنگ بود داداش