منتظرم بهار بیاید

منتظرم بهار  بیاید

از پشت شکوفه هایش

عشق را ببینم

و بگویم

حالم خوب است

دوستت دارم را

تحویل کن

راس ساعت عشق

می خواهم تا آخر سال 

حالم خوب باشد
s.a.b/ 1 نظر / 11 بازدید
hamid reza

تحویل نمی گیرم... سالی راکه بدون حضور توتحویل شود!