کوچه باغ عاشقی

تو هر شب بی ادعا در من شعر می شوی . . . و من هر روز مغرورانه پز شاعر بودنم را میدهم ...!

شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست